8

World Tour Saskatoon 3x3 Standings

Promotion - World Tour Saskatoon 3x3 (Play Offs)