3
Grasshopper Zurich (1)4Rychenberg (8)0
Alligator Malans (4)4Chur Unihockey (5)0
Wiler Ersigen (2)4UHC Uster (7)0
Koniz (3)4Zug (6)1
Grasshopper Zurich (1)4Alligator Malans (4)3
Wiler Ersigen (2)4Koniz (3)1
Grasshopper Zurich (1)4Wiler Ersigen (2)8